หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
     
 
 
 
 

ก่อสร้าง บำรุงรักษาถนน สะพาน

ก่อสร้าง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค แหล่งน้ำทางการเกษตร

จัดให้มี บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบประปาหมู่บ้าน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลให้น่าอยู่
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ว่างงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
 
 
 

ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่าเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและให้ความรู้ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

ส่งเสริมสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม

ส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม บรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ และความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร หน่วยงาน
 
 
 

ส่งเสริม สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ส่งเสริม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-693-077
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10