หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
     
 
 


นายเสกสม สิงห์โต
ปลัด อบต. หนองกระดิ่ง


นางสาวนงนุช ชูเตชะ
รองปลัด อบต. หนองกระดิ่ง
 
 


นายปรีชา ทิมโต
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


นายเสกสรรค์ อุปภัมถ์
พนักงานขับรถขยะ


นายวรพล นาแป้น
คนงานประจำรถขยะ


นายเกียรติชัย เนื้อไม้
คนงานประจำรถขยะ


นายรัตนชัย บุญคง
คนงานประจำรถขยะ


นายสุรศักดิ์ รักรู้ธรรม
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวจันทิรา อินป้อม
พนักงานจ้างเหมาบริการ