หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
     
 
 


นายเสกสม สิงห์โต
ปลัด อบต. หนองกระดิ่ง


นางสาวนงนุช ชูเตชะ
รองปลัด อบต. หนองกระดิ่ง
 
 


นางสาววรรณธิดา ปานโต
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวมนาเวศน์ สุวรรณพูล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางจิรพัฒน์ แสงอรุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวพิมประไพ เล่าปี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายจักรกฤษ แท่นทอง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายอนุศิษฐ์ เจริญปิยรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน


นายมาโนช แดงไฟ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล