หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
     
 
 


นายวิเชียร จิตสว่าง
ประธานสภา อบต.
 


นายสะอาด หุ่นสิงห์
รองประธานสภา อบต.


นายเสกสม สิงห์โต
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายสมพงษ์ อู่ตุ้ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางกัลยา พรมปาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสะอาด อินทะสี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายเฉลิม เมฆเขียว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายวิเชียร บุญคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายทิม บุญคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4